Het HISWA haven en werfregelment is van toepassing. Lees ze hier..

 

De HISWA HAVEN- EN WERFREGLEMENT en onderstaand aanvullend huis- en gedragsreglement gelden voor alle stallingterreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat met het oogmerk gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder de beheerder wordt verstaan degene die uit naam van JSS belast is met het toezicht hierop.

 1. Op last van de brandweer en de verzekeraar is het niet toegestaan om
 • in de stalling gasflessen in uw boot te laten
 • Accu’s aangekoppeld te laten (hoofdschakelaar om of de klemmen los) in verband met kortsluiting.
 • Accu’s te laden zonder toezicht
 • Scheepsverwarming te gebruiken
 • Te lassen, slijpen, branden aan metalen of open vuur in het algemeen.
 • In de binnenstalling mag niet worden gerookt.
 • Men dient zich altijd op de hoogte te stellen van de aanwezige vluchtwegen en blusmiddelen.
 • Om vluchtwegen en uitgangen te blokkeren
 1. Overtuig u ervan dat bij het verlaten van de boot geen elektriciteit meer ingeschakeld is! En bij afwezigheid van de booteigenaar mogen geen stekkers in de wandcontactdozen aanwezig zijn.
 2. Bouwlampen, kachels en andere grote energiegebruikers zijn niet toegestaan, dan alleen in overleg met de beheerder.
 3. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van de boot is het verplicht een grondbeschermingsmiddel onder de boot te leggen. Grondzeilen hiervoor treft u in de witte unit voor de middelste loods.
 4. Voor schuurwerkzaamheden alleen gebruik maken van schuurmachines met een stofafzuiging en stofzuiger of nat schuren en het spoelwater op de juiste manier afvoeren (in het daarvoor bestaande opslagtank).
 5. U mag geen stof, vuil en overlast veroorzaken onder uw boot of op en onder een andere boot.
 6. Het is verboden steunen en/of stophout weg te nemen of te verplaatsen.
 7. Op boten mag alleen worden overnacht in overleg met de beheerder. Dit is voor eigen risico.
 8. U wordt op het stallingterrein gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door uw gedrag aanstoot neemt.
 9. De stallingdeur moet na binnengaan afgesloten worden om toegang van onbevoegden te voorkomen
 10. Wilt u op het haventerrein een onderaannemer aan uw boot laten werken, niet zijnde een van onze servicepartners, dan vraagt u hiervoor toestemming aan de beheerder.
 11. Het voeren van een verantwoorde en veilige manier van werken is vereist!
 12. Brandgevaarlijk afval zoals resten verf (en vooral 2-componentenverf), polyester, oplosmiddelen, verfbakjes, kwasten en doeken moeten in de daarvoor bestemde blauwe tonnen (opslagplaats voor klein chemisch afval of mee naar huis te worden afgevoerd. Dit nooit in een algemene afvalbak deponeren of onder de boot laten liggen.
 13. U mag geen grof vuil of chemisch afval op het terrein achterlaten! Oude accu’s altijd overleggen met beheerder
 14. Olie, oliefilters, bilgewater en oliedoeken deponeert u op aanwijzing van de havenmeester in de daarvoor bestemde container bij de haven. Dus niet op het stallingterrein achterlaten. Mist in overleg met de beheerder
 15. Overig afval kunt u in de daarvoor bestemde rolcontainer op het buitenterrein deponeren.
 16. Het opruimen van goederen en zaken is zeer belangrijk en voorkomt een calamiteit.
 17. Bij problemen en/of onduidelijkheden op het stallingterrein direct de directie of beheerder raadplegen!
 18. Jacht Service Schokkerhaven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekende tekortkomingen.
 19. Jacht Service Schokkerhaven is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekende tekortkomingen.
 20. De huurder moet het stallingreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de verhuurder nakomen.
 21. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn (verschillend aan de ernstigheid) aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 22. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan aan door de huurder genodigden en dient zorg te dragen voor een verzekering voor zijn boot die voldoende dekking biedt tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid.
 23. De huurovereenkomst word aangegaan voor een periode van één zomer- of winterseizoen. Wanneer de boot na de winterstallingperiode blijft staan voor de zomerperiode word op 1 augustus de volgende winterstallingperiode stilzwijgend verlengd, indien JSS anders besluit kan dit ontbonden worden.

 

HOUD DE HALLEN EN HET BUITENTERREIN NETJES A.U.B

Jachtstallingen en kraanservice

BEL 06 46104780